Szerzői Jogi és Adatkezelési Szabályzatok

Szerzői jogvédelem és Adatkezelési szabályzat

 1. SZERZŐI JOGVÉDELEM A HONLAP TARTALOMRA 

FIGYELEM! Az oldalon található tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak! A honlapon található tartalmak a szerző, Czifra Julianna, szellemi tulajdonát képezik. Nagyon sok munka, tapasztalat, tanulás van mögötte, ezért ha fel szeretné használni, hivatkozzon a szerzőre (© Czifra Julianna, www.czifrajuli.hu), illetve ha másokkal szeretné megosztani a tartalmakat, a másolás helyett ossza meg a weboldal elérhetőségét! Profitorientált céllal való felhasználása csak a szerző engedélyével lehetséges!

A szerzői jogról, és a szerző által készített tartalom szerzői jogi védelméről részletesen az alábbi nyilatkozatban olvashat.

1.1. SZERZŐI JOGI NYILATKOZAT

Jelen weblap böngészésével a felhasználó elfogadja, hogy a weblap üzemeltetőjének, Czifra Juliannának a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa, és kizárólag személyes információ szerzésére használja fel. A weblap üzemeltetője, mint a tartalmak jogtulajdonosa nem járul hozzá e közzétett tartalmak engedély nélküli másolásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő átvételéhez, felhasználásához, közléséhez, terjesztéséhez. A jelen feltételek tudomásul vételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weblap üzemeltető vállalkozás székhelye szerint hasárkörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

1.2 ALAPFOGALMAK

 • Weboldal: jelen Nyilatkozat a czifrajuli.hu weboldalra vonatkozik.
 • Tartalom: a Weboldalon található szöveges és nem szöveges tartalmak, beleértve a weboldal szövegét és ingyenesen letölthető tartalmakat, dokumentumokat.
 • Jogtulajdonos: a Weboldalon található Tartalom szerzői jogtulajdonosa a tartalmaknál feltüntetett szerző: Czifra Julianna
 • Üzemeltető: a Weboldalt Czifra Julianna üzemelteti.

A weboldalon található Tartalmak a Jogtulajdonos szellemi terméke, melyet szerzői jog illet meg.

1.3 SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. §-a (2) bekezdésének első mondata szerint “szerzői jogi védelem alá tartozik – függetlenül attól, hogy e törvény megnevezi-e – az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása.” Az 1. §. (2) bekezdés második mondata szerint “Ilyen alkotásnak minősül különösen:
a) az irodalmi (pl. szépirodalmi, szakirodalmi, tudományos, publicisztikai) mű,…
h) a rajzolás,… metszés, kőnyomás útján vagy más hasonló módon létrehozott alkotás…,
i) a fotóművészeti alkotás.”

A honlapon található írások elsősorban szakirodalmi, publicisztikus jellegű alkotások.

A teljes törvény szövege itt olvasható.

1.4 SZERZŐI JOG MEGSÉRTÉSE

A czifrajuli.hu weboldal tartalmai szerzői joggal védettek. A felhasználó az oldal használatával elfogadja jelen nyilatkozatot.

Tilos az oldalon található szöveges tartalom másolása, nagy terjedelmű közlése, idézése bármilyen formában, legyen az offline (pl. nyomtatott sajtó, szórólap, könyv vagy bármely nyomtatott médium, kiadvány) vagy online (weboldal, blog, webáruház, vagy bármilyen interneten elérhető, letölthető) megjelenés.

Kizárólag a szöveges tartalom részleges idézése megengedett, ennek feltételei:

 • az idézett szövegnél feltüntetésre kerül a jogtulajdonos (© Czifra Julianna) valamint a weboldal (www.czifrajuli.hu),
 • az idézés tényéről írásos bejelentést tesznek az info@czifrajuli.hu címre, megadva az idézést tartalmazó oldal pontos URL-jét, linkjét.

Az engedély nélküli másolás pénzbírságot von maga után, a bizonyítására az átvételről közjegyzői tartalomtanúsítás készül, mely közokíratnak minősül, így a bíróságon bizonyító erejű, ennek költségeit is áthárítjuk a jogtalan felhasználóra.

©2021. Czifra Julianna | Minden jog fenntartva! | www.czifrajuli.hu

2. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Az adatkezelő: Czifra Julianna. Email: info@czifrajuli.hu

Czifra Julianna a jelen adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) alapján kezeli a tevékenységével összefüggésben megismert személyes adatokat. Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldal adatkezelését szabályozza: www.czifrajuli.hu

Az adatkezelési szabályzat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendeletben (általános adatvédelmi rendelet) előírt kötelezettségeknek való megfelelést szolgálja.

A szabályzat megállapítása és módosítása a képviseletre jogosult hatáskörébe tartozik.

E szabályzat visszavonásig érvényes.

2.1 Az adatkezelés alapelvei

A személyes adatok gyűjtése csak a jelen Szabályzatban meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik. Személyes adatok kizárólag célhoz kötött módon, csak a szükséges mértékben és időtartamban kezelhetők. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése érdekében kerülhet sor.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is. Ennek érdekében a jelen Szabályzatban meghatározott szervezési, műszaki és információtechnológiai megoldások kerülnek alkalmazásra. Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Az adatkezelést végző személy fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és büntetőjogi felelősséggel tartozik a személyes adatok jogszerű kezeléséért.

2.2 A kezelt személyes adatok köre

A személyes adatok kezelése kiterjed a czifrajuli.hu honlapon regisztrált felhasználók (név, email cím) esetén.

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. A megadott személyes adatokat (név, e-mail cím) az Adatkezelő mindaddig tárolja, amíg annak törlését az adatközlő nem jelzi emailen keresztül. Az adatközlő adatainak megadásával és elküldésével egy időben tudomásul veszi és hozzájárul, hogy az adatkezelő, Czifra Julianna, értesítés célú megkereséseket kezdeményezzen felé.

Amennyiben az adatközlő nem szeretne további megkereséseket kapni, az info@czifrajuli.hu e-mail címre küldött, leiratkozás tárgyú levelével jelezheti ezt az Adatkezelő felé. Ebben az esetben adait véglegesen törli az adatkezelő a nyilvántartásból.

2.3 Az adatkezelés jogalapja és célja:

Az egyes érintett körök vonatkozásában az érintettek személyes adatait az alábbi jogalapokon és az alábbi célokból kezeli:

 • ügyfelek: szerződéses jogviszony, jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése, hozzájárulás
 • szállítók, szerződéses szolgáltatók: szerződéses jogviszony, jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése
 • hírlevélre feliratkozott regisztrált felhasználók, akiknek időszakos hírlevél megy

2.4 A személyes adatok kezelésének időtartama

Az egyes érintett körök vonatkozásában az alábbi időtartamban kezel személyes adatokat:

 • Menedzsment tanácsadással, coachinggal kapcsolatos ügyfelek: a megbízási szerződés hatálya alatt, valamint annak megszűnését követően a számviteli törvény szerinti iratőrzési kötelezettség időtartama leteltéig;
 • egyéb, a honlapon regisztrált felhasználók esetében a regisztráció törléséig;
 • szállítók, szerződéses szolgáltatók: a szerződés hatálya alatt, valamint annak megszűnését követően a számviteli törvény szerinti iratőrzési kötelezettség időtartama leteltéig.

Az érintett hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok a kezelt személyes adatok törlésére vonatkozó kérelem kézhezvételét – és a kérelmező megfelelő azonosítását – követően haladéktalanul törlődnek.

2.5 A személyes adatok kezelésének módja, adatbiztonság céljából alkalmazott szervezési, műszaki és információtechnológiai megoldások

A személyes adatok papír alapon és részben automatizált módon, elektronikusan tárolódnak.

A papír alapon kezelt személyes adatokat tartalmazó iratok zárt irattartó szekrényben kerülnek tárolásra, és azokhoz kizárólag Czifra Julianna rendelkezik hozzáféréssel.

A papír alapon kezelt adatok törlése a személyes adatot tartalmazó irat fizikai megsemmisítésével történik.

Az elektronikus adattárolás számítógépen történik. Az elektronikusan kezelt személyes adatokat tartalmazó számítógépeken kizárólag megfelelő adatbiztonságot biztosító, jogtiszta szoftverek kerülhetnek telepítésre, továbbá a fizikai adattárolók titkosítással védettek.

A honlap üzemeltetése külső szolgáltató útján történik, amely szolgáltatóval szemben szerződéses jogviszony keretében érvényesíti az általános adatvédelmi rendelet szerinti követelmények és a jelen Szabályzatban foglaltak érvényesülését. Az elektronikus levelezésekhez kizárólag Czifra Julianna fér hozzá, legalább kétlépcsős azonosítással biztosított személyes levelezési profilon keresztül.

Az elektronikusan kezelt adatok törlése az adatok tárolására szolgáló számítógépről, valamint a személyes adatot tartalmazó e-mail törlésével történik.

2.6 Személyek viselkedését és mozgását követő eszközök használata

A honlapon történő regisztráció esetén a regisztráció időpontja, továbbá az érintett személy előzőekben megjelölt személyes adatai rögzítésre kerülnek. Egyéb, az érintettek személyes viselkedését vagy mozgását követő eszköz, módszer nincs alkalmazva.

2.7 Személyes adatok harmadik országba történő továbbítása

Nem továbbítódik harmadik (EGT tagállamokon kívüli) országba személyes adat.

2.8 A személyes adatokhoz hozzáférő személyek köre

A személyes adatokhoz a következő személyek jogosultak hozzáférni: Czifra Julianna.

2.9 Az adatfeldolgozóra vonatkozó rendelkezések

A honlap üzemeltetéséhez az alábbi tárhely szolgáltatót veszi igénybe:  Webonic Kft. Budai út 9-11. 8000 Székesfehérvár
Az adatfeldolgozókkal szemben szerződéses jogviszony keretében érvényesíti az általános adatvédelmi rendelet és a jelen Szabályzat szerinti követelmények érvényesülését.

A megadott adatokat a tárhely-szolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhely szolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

2.10 Adatkezelési incidensek meghatározása, kezelése

A kezelt személyes adatok vonatkozásában adatkezelési incidensnek minősül, amennyiben azokhoz hozzáférésre nem jogosult személy hozzáférést nyert vagy nyerhetett.

Amennyiben az érintett személyes adatait olyan adatkezelési incidens érte, amely komoly/jelentős kockázattal jár a személyes adatainak védelme szempontjából, az érintett tájékoztatást kap. Az érintett személyes adatai védelme szempontjából komoly/jelentős adatkezelési incidensnek minősül, ha a papír alapú adattárolásra használatos irattartóhoz illetéktelen személy hozzáfér, a honlapot, levelezőrendszert, számítógépet illetéktelen személy irányítása alá kerül, feltöri, adataihoz jogosulatlanul hozzáfér.

Az érintett vagy egyéb személyek által észlelt, személyes adatokat érintő adatvédelmi incidenseket a következő címre lehet bejelenteni: info@czifrajuli.hu. A súlyos adatvédelmi incidensek bejelentésre kerülnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak.

2.11 Jogorvoslathoz való jog

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos panaszát írásban bejelentheti, és legkésőbb a panasz beérkezését követő 30 napon belül írásban választ kap az érintett által megjelölt módon, ennek hiányában az érintett által választott kommunikációs csatornán.

Panaszának eredménytelensége vagy nem megfelelő kezelése esetén az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat. A NAIH elérhetőségei:

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. telefon: +36 (1) 391-1400

fax: +36 (1) 391-1410. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. URL: http://naih.hu

Hatálybalépés dátuma: 2019. 10. 20

Czifra Julianna

Melléklet:

3. Adatkezelési fogalommagyarázat

Személyes Adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Érintett: Az az azonosított vagy azonosítható személy, akire a Személyes Adat vonatkozik.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatfeldolgozás: Az Adatfeldolgozó által az Adatkezelő nevében végzett valamennyi Adatkezelési tevékenység.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Adatvédelmi Incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Adatkezelési Jogszabályok: a GDPR és minden más, EU-s vagy tagállami szintű, az adatkezelésre vonatkozó bármely jogszabály együttesen.

Felügyeleti Hatóság: egy tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

Személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése: a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező Adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint Érintetteket.